پلی استایرن

پلی استایرن معمولی هایمپکت 7240 جزئیات...

پلی استایرن مقاوم هایمپکت 7240 HIPS

پلی استایرن