مواد اولیه پلاستیک - پلی پروپیلن گرید MR230

پلی پروپیلن گرید MR230


Project Description

MR230

ورق های پلی پروپیلن: محصول تولیدی واحد انواع ورقهای پلاسـتیکی مسـطح از جــنس پلــی پــروپیلن بــا عــرض ماکزیمم1500 میلی متر میباشد کـه در برابـر تغییـرات جوی و درجه حرارت و نـور آفتـاب وعوامـل شـیمیایی مقاوم میباشد و شـکنندگی بـر آن زیـاد نمـیباشـد. در تولید ورقهای مسطح از دو سـری مـاده اولیـه و کمکـی استفاده میشود در مـاده اولیـهPP کمکـی کـه از خارج از کارخانه وارد میشود که پس از مخلوط شـدن بـا هـم براسـاس فرآینـد زیـر ورقـه هـا از طریـق روش منحصر بفرد اکستروژن تولید میشود که فرآینند آن به شرح زیر است: مستربچ به نسبت دو درصد به گرانـول مـاده اصـلی اضافه میشود و در داخل میسکر مخلوط میشود. دراکسترودر مواد مذاب شده و هنگام خروج با توجه به قالب موجود شکل میگیرد. توسط روغن داغ و سرد جهت تنش زادئـی ورقهـا را تا دمای مشخص گرم و سپس سرد میکننـد و توسـط غلتکهای پرداخت شکل دهی و پرداخت میشوند. -توسط غلتکهای خنک کننده آب سرد ورقهـا را خنـک میکنند -ابتدا اضـافات ورق بـرش مـیخـورد و بـا توجـه بـه خاصیت کشسانی ضخامت ورق تنظیم میشود و سپس برش طولی به توجه با اندازهای مطلوب انجام میشود. ورقهایی که به صـورت رول شـده بـه بـازار ارسـال میشوند، بـدون بـرش طـولی توسـط یـک جمـع کـن در انتهای خط رول میشوند و پـس از بسـته بنـدی (هـر50 عــدد از ورقهــای تولیــدی توســط تســمه بســته بنــدی میگردند) به انبارفرستاده میشود.

موارد کاربرد پلی پروپیلن گرید MR230

پلی پروپیلن MR230 تولید پتروشیمی مارون میباشد. که از خانواده کوپلیمرها بوده و در تولید لوله و اتصالات پلی پروپیلنی و تولید ورق موجدار و… استفاده میشود. با توجه به میزان استقبال از این محصول، نرخ فروش این محصول به طور معمول قابل استعلام و دسترسی است.

اطلاعات تکمیلی

تولید کننده: پتروشیمی مارون
بسته‌بندی: 25kg